J
Generation Times
16
Favorite
66
Download
231
Last Update:
2023-10-13 14:36:06
Model Source:
Type:
LORA
Base Model:
SD 1.5
Trigger Words:
baizu,buyizu,chaoxianzu,daizu,dongxiangzu,dongzu,hanizu,hasakezu,huizuhulaozu,lahuzu,lisuzu,lizu,manzu,mengguzu,miaozu,naxizu,shezu,shuizu,tujiazu,wazu,weiwuerzu,yaozu,yizu,zangzu,zhuangzu,
Version No.:
v1.0

少数民族元素/Chinese ethnic minority clothing elements/中国の少数民族の衣装要素

0 comment
0